Stephane bio

Stephane Offort studiował podstawy fizyki, kiedy spotkał się z dharmą i został uczniem Gendyna Rinpocze. Zainspirowany przez Mistrza, Stephane odbył tradycyjne 3-letnie odosobnienie pod jego przewodnictwem. Później, idąc dalej w swojej praktyce, odbył kolejne 14 lat odosobnienia łącznie, pod przewodnictwem Lamy Henrika i Lamy Walli w centrum rekolekcyjnym stworzonym przez Gendyna Rinpocze dla świeckich. W tym okresie pomagał również w wyjaśnianiu praktyk w 3-letnim ośrodku rekolekcyjnym.
Obecnie będąc uczniem H.E. Beru Khyenste Rinpocze, Stephane dzieli swój czas między praktyką a nauczaniem. Na prośbę Rinpocze, Stephane uczy w ośrodkach w Khyenkong w Polsce, na Węgrzech i we Francji.
Stephane pogłębia swoją osobistą praktykę i dzieli się sposobami pokonania trudności i możliwych pułapek, które można napotkać w praktyce dharmy.
 Niedawno H. Gyalwa Karmapa i Jigme Rinpoche powierzyli mu opiekę nad nowym ośrodkiem w pobliżu Grenoble we Francji.
———–
Stephane Offort was studying fundamental physics when he met the dharma and became a disciple of Gendun Rinpoche. Inspired by the master, Stephane did a traditional 3 years retreat under his guidance. Later on, following the wish to go further in his practice, he did 14 more years of retreat under the guidance of Lama Henrik and Lama Walli in the retreat center created by Gendun Rinpoche for lay people. During this period, he was also assisting in giving explanations of the practices in the 3 years retreat center.
 Presently, being a disciple of H.E. Beru Khyenste Rinpoche, Stephane shares his time between practice and teaching. On the request of Rinpoche, Stephane teaches in the Khyenkong Centers in Poland, Hungary and France.
 In his way of teaching, he is concerned about how to deepen ones personal practice, and shares about ways of getting through the difficulties and possible traps one might meet in the dharma practice.
 Recently, H.H. Gyalwa Karmapa and Jigme Rinpoche gave him the responsibility to take care of a new center near Grenoble in France.

Stephane Offort. Kurs medytacyjny / meditation course.

4.04 – spotkania indywidualne (zamawiamy telefonicznie) oraz o 18:30  wykład: „Bodhiczitta oraz znaczenie mudr w praktykach Wadżrajany” oraz praktyczna nauka mudr wykonywanych w gurujogach: Kynciok Cindy, XVI Karmapy oraz w Sekretnym Wewnętrznym Ofiarowaniu dla Mahakali.
5.04 – Praktyka Sekretnego Wewnętrznego Ofiarowania dla Mahakali. Wyjaśnienia i sesje medytacyjne.
6.04 – Gurujoga Dziamjanga Khyentse Łangpo zwana „Obłoki Radości”. Wyjaśnienia i sesje medytacyjne.
7-8.04 – Gurujoga Guru Rinpocze Kynciok Cindu. Retrit 2-dniowy: 7.04 – wyjaśnienia, 8.04 – sesje medytacyjne.
Zwracamy uwagę na możliwość zadania indywidualnych pytań do praktyk Karma Kagyu.
 ————————–
4.04 Individual questions about practice (reservation by phone) and 6:30 pm: Lecture: „Bodhicitta and meaning of the mudras in Vajrayana” & practical learning of mudras used in Mahakala practices and Guru Yogas of Jamyang Khyentse and Kunci Cindy.
5.04 The Secret Inner Offering Prayer of Mahakala. Explanation and practice.
6.04 Guruyoga Jamyang Khyentse Wangpo „The Clouds of Joy”. Explanation and practice.
7-8.04 Guruyoga Kynciok Cindu. 2-days: 7.04 – explanation; 8.04 – meditation sessions.
We pay attention to the possibility of asking individual questions for Karma Kagyu practices.
Rezerwuj